วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เว็บไซต์ บ้านท่าสุ่ม หมู่ 1

ประชากร บ้านท่าสุ่ม หมู่ที่1 
ผู้ใหญ่บ้าน 
สุชาติ เชื้อนุ่น

กลุ่มดิน ชุดที่ 4 
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เว็บไซต์ บ้านปากง่ามเหนือ 4


 

หมอดินประจำหมู่บ้าน
 ประชากร  ชาย 281 คน หญิง 259 คน รวม530   161 ครัวเรือน ผู้ใหญ่บ้าน สัมฤทธิ์ สิงห์แก้วลดต้นทุน จากใช้ปุ๋ยสูตร ประมาณ กระสอบละ 48 บาท
โดย ใช้ แม่ปุ๋ย 3 สูตร ผสม ตามความต้องการของดิน ที่ปลูกพืช ในแต่ละแปลง
สูตรผสม จะได้จาก แม่ปุ๋น 3 สูตร นี้ จากปริมาณ น้ำหนัก ของแม่ปุ๋ย 
ตารางด้านล่าง 
แม่ปุ๋ย 18-46-0   แม่ปุ๋ย 0-0-60  แม่ปุ๋ย 46-0-0 

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เว็บไซต์ บ้านห้วยลึก หมู่ 11

ผู้ใหญ่บ้านห้วยลึก หมู่ 11

ประชากร ชาย 277  หญิง 234 รวม 511 คน 125 ครัวเรือน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่าน

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 ท่าน


หมอดินประจำหมู่บ้าน 2 ท่าน


กลุ่มชุดดิน 52กลุ่มชุดดิน 6
กลุ่มชุดดิน 4เว็บไซต์ บ้านวังรอเหนือ หมู่ 2

คลิ๊ก องค์ความรู้เรื่องข้าว เมล็ดพันธุ์ โรคข้าว 

เกษตรที่ใช้พันธุ์ข้าวมีคุณภาพ ได้มาตราฐานรับรอง จัดซื้อรูปแบบ กองทุน หมู่บ้าน ลดพิเศษ มีเงินคืนกลับกองทุน 25 เปอร์เซ็นต์  ตอนนี้ กองทุน รับงบ 300000 บาทคืนกลับ 25000 บาท   ติดต่อสอบถาม โทร 0844525976 ผู้ใหญ่ บ้านวังรอเหนือ หมู่ 2

ผู้ใหญ่บ้าน ทนุ ฮวบกล่ำ


จากการสำรวจ กรมพัฒนาที่ดินเขต 9 นครสวรรค์ วังรอเหนือ  กลุ่มชุดดิน 4 


คุณสมบัติชุด กลุ่มดิน 4


สูตรปุ๋ยสั่งตัด ตามนโยบาย เพื่อลดต้นทุน เพิามผลผลิต โดย ตรวจดินแปลงที่ปลูกก่อน แล้วนำดินมาตรวจ เพื่อ ผสมปุ๋ย สูตรที่ต้องการ แทนการ ใช้ปุ๋ยสูตร เคมี สำเร็จ หมอดินหมู่บ้าน วังรอเหนือ หมู่ 2
ลักษณา ฮวบกล่ำ

สูตรปุ๋ยยูเรีย น้ำ  แทน 46-0-0  ได้ 100 กิโลกรัม 2 กระสอบวาสนา ศักดิ์ภูเขียว

เว็บไซต์ บ้านท่าสุ่ม หมู่ 1

ประชากร บ้านท่าสุ่ม หมู่ที่1  ผู้ใหญ่บ้าน  สุชาติ เชื้อนุ่น กลุ่มดิน ชุดที่ 4